Windows 2003 DNS, Windows XP Mail Server

From Ilianko

Цел на упражнението

Да се упражнят знанията за DNS и да се конфигурира пощенски сървър.

В упражнието ще се конфигурират DNS сървър и email server. На фиг. 1 е показана реализацията на опитната постановка. На всяка работна станция ще трябва да се инсталират две виртуални машини. Едната ще е DNS сървър, а другата mail и web сървър. На всяка работна станция ще съответства отделен поддомейн (subdomain) на домейна (domain name) abv.bg.

Фиг.1 Опитна постановка

Конфигуриране на виртуален W2k3

За DNS сървър ще се използва Windows 2003/(2008) сървър, който има вграден пакет за DNS сървър. Образът на инсталиран W2k3 e предварително подготвен. Следвайте внимателно следната последователност.

 1. Да се импортира инсталация на Windows 2003 server на виртуалната машина, от директория /home/mrezhi
 2. Преди да се включи сървъра мрежовата карта да се пренасочи към мрежовата карта на хост компютъра (Bridged adapter) и да се смени MAC адресът
 3. След включване на виртуалната машина да се смени името на компютъра от tugab на abvX, където X е номера на работната станция.
 4. Да се настрои мрежовият интерфейс на сървъра, със следните настройки:
  • IP: 10.3.45.10X/16, където X да се замести с номера на компютъра.
  • Gaytway: 10.3.0.1
  • DNS: същото като IP adresa

Конфигуриране на DNS

Цялата мрежа ще бъде в domain abv.bg. Всеки студент ще има собствен subdomain - PC1, PC2 ... P10. Всеки DNS ще има настройки (зонов файл) за abv.bg и съответния собствен subdomain (PCX.abv.bg).

1. Да се инсталира вградения DNS на W2k3.

2. Тестване на инсталацията: да се направи ping към domain name abv.bg. Ако за името се получава IP (resolve) DNS сървърът работи.

4. Стартиране на графичния интерфейс за управление на DNS сървъра.

 • Start -> Andministarative tools -> DNS

5. Създаване на Forward Zone за име на домейн abv.bg. Какво е зона?

6. Създаване на Forward Zone за domain name pcX.abv.bg. (Това ще е вашият subdomain.)

7. Тестване на инсталацията:

 • Да се изтрие кешираната информация в DNS клиента на windows с командата c:\>ipconfig /flushdns
 • Да се направи ping към domain name abv.bg. За името НЕ трябва да се получава IP, защото зоновият файл не е настроен.

Настройка на новосъздадените зони

Зона abv.bg

 1. Към зоновия файл на abv.bg да се добави запис тип А, който да насочва abv.bg към 10.3.45.22.
 2. Към зоновия файл на abv.bg да се добави запис тип CNAME (псевдоним), който да пренасочва www.abv.bg към abv.bg.
 3. Да се предостави (делегира) управлението на поддомейните pcX.abv.bg на съответните DNS сървъри nsX.abv.bg, където Х е от 1 до 10. В настройките се посочва кой DNS сървър отговаря за управлението даден поддомейн). Записът за делегиране на вашия subdomain е генериран автоматично при създаване на зоновия файл за вашия subdomain, затова НЕ трябва да го описвате.
 4. Разгледайте съдържанието на зоновите файлове, на вашия компютър в %WINDIR%\system32\dns\ .

Така би изглеждал зоновият на abv.bg (%WINDIR%\system32\dns\abv.bg.dns)

;
;
; Database file abv.bg.dns for abv.bg zone.
;   Zone version: 26
;

@            IN SOA abv10. hostmaster. (
            	26      ; serial number
            	900     ; refresh
            	600     ; retry
            	86400    ; expire
            	3600    ) ; default TTL

;
; Zone NS records
;

@            NS	abv10.

;
; Zone records
;

@            A	10.3.45.12
ns1           A	10.3.45.101
ns2           A	10.3.45.102
ns3           A	10.3.45.103
ns4           A	10.3.45.104
ns5           A	10.3.45.105
ns6           A	10.3.45.106
ns7           A	10.3.45.107
ns8           A	10.3.45.108
ns9           A	10.3.45.109

;
; Delegated sub-zone: pc1.abv.bg.
;
pc1           NS	ns1.abv.bg.
; End delegation


;
; Delegated sub-zone: pc10.abv.bg.
;
pc10          NS	abv10.
; End delegation


;
; Delegated sub-zone: pc2.abv.bg.
;
pc2           NS	ns2.abv.bg.
; End delegation


;
; Delegated sub-zone: pc3.abv.bg.
;
pc3           NS	ns3.abv.bg.
; End delegation


;
; Delegated sub-zone: pc4.abv.bg.
;
pc4           NS	ns4.abv.bg.
; End delegation


;
; Delegated sub-zone: pc5.abv.bg.
;
pc5           NS	ns5.abv.bg.
; End delegation


;
; Delegated sub-zone: pc6.abv.bg.
;
pc6           NS	ns6.abv.bg.
; End delegation


;
; Delegated sub-zone: pc7.abv.bg.
;
pc7           NS	ns7.abv.bg.
; End delegation


;
; Delegated sub-zone: pc8.abv.bg.
;
pc8           NS	ns8.abv.bg.
; End delegation


;
; Delegated sub-zone: pc9.abv.bg.
;
pc9           NS	ns9.abv.bg.
; End delegation

www           CNAME	abv.bg.

Зона pcX.abv.bg

(където X номера на вашия компютър)

 1. Към зоновия файл на pcX.abv.bg да се добави запис тип А, който да насочва pcX.abv.bg към 10.3.45.20Х
 2. Към зоновия файл на pcX.abv.bg да се добави запис тип CNAME, който да насочва mail.pcX.abv.bg към pcX.abv.bg
 3. Към зоновия файл на pcX.abv.bg да се добави запис тип MX, който да насочва пощенския сървър на pcX.abv.bg към mail.pcX.abv.bg

Тествайте! Така би изглеждал зоновият файл на pc10.abv.bg на компютър №10 (%WINDIR%\system32\dns\pc10.abv.bg.dns).

; Database file pc10.abv.bg.dns for pc10.abv.bg zone.
;   Zone version: 8
;

@            IN SOA abv10. hostmaster. (
            	8      ; serial number
            	900     ; refresh
            	600     ; retry
            	86400    ; expire
            	3600    ) ; default TTL

;
; Zone NS records
;

@            NS	abv10.

;
; Zone records
;

@            A	192.168.0.210
@            MX	10	mail.pc10.abv.bg.
mail          CNAME	pc10.abv.bg.

Проверете кои домейни се ресолват!

c:\>nslookup pcX.abv.bg

(X = 1 - 10, поне вашият трябва да се ресолва)

Конфигуриране пощенски сървър с Windows XP и XAMPP

 1. Да се импортира инсталация на Windows XP на виртуалната машина. При импортирането да се смени името и да се реинициализира MAC адресът.
 2. Преди да се включи виртуалният компютър мрежовата карта да се пренасочи към мрежовата карта на хост компютъра и да се смени MAC адресът
 3. След включване на виртуалната машина да се смени името на компютъра на mailX, където X е номера на работната станция.
 4. Да се настрои мрежовият интерфейс на сървъра, със следните настройки, където X е номера на работната станция:
  • IP: 10.3.45.20X/16,
  • Gaytway: 10.3.0.1
  • DNS: 10.3.45.10X
 5. Да се инсталира XAMPP. Да се изтегли от http://10.3.45.12/xampp.exe
 6. Да се активира пощенския сървър
 7. Да се конфигурира пощенски клиент на потребителя student

Тестване:

 1. Изпратете писмо до себе си. Вашият адрес ще е student@pcX.abv.bg, където X е номерът на вашия компютър.
 2. Изпратете писма до student@pcX.abv.bg, където X e от 1 до 10.
 3. Проверете логовете на пощенския сървър.


Сътветно email адресът ще е student@pcX.abv.bg

Домашна работа

 1. Да се конфигурира поддомeйн ime.abv.bg.
 2. Да се конфигурира обратния зонов файл (Reverse Zone) за abv.bg.
 3. Да се представи съдържанието на обратния зонов файл.
 4. Да се събере информация за други пакети които осигуряват пощенски сървъри (SMPT,POP3,IMAP).
 5. Да се събере информация за уеб базирани пощенски клиенти.

Контролни въпроси

{{#example:}}

1. Какво означава символа @ в зоновия файл?

Допълнителна литература