Няколко домейна с един IP адрес

From Ilianko

Виртуален Хост

Ако няколко имена на домейни сочат към един и същ IP адрес и всяко име зарежда различен сайт, всеки сайт работи като виртуален хост.

Управлението на няколко имена на домейни разположени на един web сървър се активира с директивата: NameVirtualHost

При инсталация на Apache2 в Ubuntu опцията е добавена по подразбиране и се намира в

/ect/apache2/ports.conf

NameVirtualHost *:80
...

Съществува един виртуален хост конфигуриран в:

/etc/apache2/site-enabled/000-default

Добавяне на виртуални хостове

Ако няколко имена на домейни сочат към един и същ IP адрес и всяко име зарежда различен сайт, всеки сайт работи като виртуален хост.

Първият описан виртуален хост се отваря по подразбиране. Това е в случаите, ако се достърпва директно IP адреса на web сървъра или се поиска неконфигуриран домейн

За да добавите виртуален хост, може да създадете нов текстов файл в директория /etc/apache2/sites-enabled/ със следното съдържание:

<VirtualHost *:80>
   ServerName www.domain.tld
   DocumentRoot /var/www/domain
</VirtualHost>

Тогава директорията /var/www/domain ще е роот директорията за домейна www.domain.tld

Няколко имена към една директория

<VirtualHost *:80>
  ServerName www.domain.tld
  ServerAlias domain.tld *.domain.tld
  DocumentRoot /www/domain
</VirtualHost>

Още

Ако искате да има виртуални хостове и на другите портове, те също трябва да се обяват.

NameVirtualHost *:port
...

и съответно примерно, ако има https на порт 443.

<VirtualHost *:443>
  ServerName www.domain.tld
  ServerAlias domain.tld *.domain.tld
  DocumentRoot /www/domain
</VirtualHost>